Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Piedijk Munten.
 • Dag: Kalenderdag.
 • Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
 • Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of Piedijk Munten in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Piedijk Munten: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 • Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Piedijk Munten georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Piedijk Munten gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN PIEDIJK MUNTEN 

Naam verzamelaar: Piedijk Munten

Adres: Postbus 517  4100 AM  Culemborg

E-mailadres: munt@piedijk.nl

 

ARTIKEL 3: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Piedijk Munten en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Piedijk Munten en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

ARTIKEL 4: HET AANBOD 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Piedijk Munten gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Piedijk Munten niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waar binnen Piedijk Munten de ondernemer de prijs garandeert;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

ARTIKEL 5: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Piedijk Munten passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Piedijk Munten daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Piedijk Munten kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Piedijk Munten op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. Piedijk Munten zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, doen toekomen:
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

ARTIKEL 6: HERROEPINGSRECHT 

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Piedijk Munten bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Piedijk Munten retourneren, conform de door Piedijk Munten verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7: KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening. De wijze van terugzending dient minstens gelijkwaardig te zijn aan de heenzending.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Piedijk Munten dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8: DE PRIJS 

 1. De prijzen van de aangeboden producten kunnen worden gewijzigd.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief (niet terugvorderbare) btw.

ARTIKEL 9: LEVERING EN UITVOERING 

 1. Piedijk Munten zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Piedijk Munten kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Piedijk Munten geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Piedijk Munten het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Piedijk Munten tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Piedijk Munten bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10: BETALING 

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Piedijk Munten te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Piedijk Munten behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Piedijk Munten, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Piedijk Munten ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Piedijk Munten binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 12: GESCHILLEN 

 1. Op overeenkomsten tussen Piedijk Munten en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en Piedijk Munten over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Piedijk Munten te leveren of geleverde producten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Piedijk Munten worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Piedijk Munten heeft voorgelegd.
 4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Piedijk Munten aan deze keuze gebonden. Wanneer Piedijk Munten dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door Piedijk Munten schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Piedijk Munten de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Piedijk Munten gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Piedijk Munten surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
 8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop op afstand de Geschillencommissie Webshop bij uitsluiting bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

ARTIKEL 13: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Datum opmaak: 17 januari 2017

Versie: 1

 

Leveringsvoorwaarden

 

Weergave producten

Piedijk Munten probeert u te allen tijde een zo goed en realistisch mogelijke weergave te geven van producten.

Nimmer worden producten bewerkt teneinde een mooiere weergave van de werkelijkheid te bewerkstelligen. Het motto is: Wat u ziet is wat u krijgt!

 

Plaatsen van bestelling

Stap 1:  Product toevoegen aan winkelwagentje;

Stap 2:  Invoeren persoonsgegevens;

Stap 3:  Akkoordverklaring algemene voorwaarden;

Stap 4:  Ontvangst e-mail met bestel- en betaalgegevens;

Stap 5:  Na volledige betaling wordt het product binnen 7 dagen toegezonden.

 

Verzendkosten

 

Binnen Nederland

Verzendkosten per bestelling (dus ongeacht het aantal geboden kavels): er is keuze uit:

 • normale verzending (risico op beschadiging of verlies is voor u.): 0,95 euro
 • brievenbuspakket (risico op beschadiging of verlies is voor u, maar wel track en trace): 4,5 euro
 • verzekerde verzending (mijn risico, verzekerd tot € 550): 9,50 euro

 

Wijze van verzending

Piedijk Munten besteedt veel zorg aan de verzending. Bestellingen worden altijd goed verpakt en verzonden in discrete verpakking

 

Retourbeleid

U mag een product altijd retourneren. Voor retournering wordt verwezen naar artikel 6 & 7 van de algemene voorwaarden.

 

Datum opmaak: 17 januari 2017